Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİT. VE VALF SAN. A.Ş

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin Korunması Kalde Klima Orta Basınç Fit. Ve Valf San. A.Ş’nin önemli öncelikleri arasındadır. İşbu Kalde Klima Orta Basınç Fit. Ve Valf San. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşletmesi Politikası Aydınlatma Metni çerçevesinde aşağıda yer alan Kalde Klima Orta Basınç Fit. Ve Valf San. A.Ş ‘dan ilişkiniz olan şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketlerimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı kişisel verilerin korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklamaktadır.

1.     TANIMLAR

a. Veri Sorumlusu: Kalde Klima Orta Basınç Fit. Ve Valf San. A.Ş  olarak Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla  (“KALDE”) tarafından, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. İlgili Kişi: Çeşitli amaçlarla KALDE ile kişisel verilerini paylaşan ve bu kapsamda kişisel verisi işlenen kişidir. İlgili kişilerin başında sözlü, yazılı veya elektronik olarak doğrudan veya dolaylı kişisel verilerini paylaşan veya KALDE tarafından elde edilmesine olanak sağlamış çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler KALDE ile iş ilişkisi içinde bulunanlar, bayiiler, ziyaretçiler, iş başvurusu yapanlar yer almaktadır.

c. Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgilerin başında TC Kimlik numarası ve nüfus cüzdanı kopyası, vukuatlı nüfus kaydı bilgisi, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; doğum yeri, cinsiyet, ikametgah, sabıka kaydı, medeni durum, araç bilgileri, iş düzeyine ilişkin bilgiler, özgeçmiş öğrenim bilgileri, transkript, gelir kaydına ilişkin bilgiler, not bilgileri, parmak izi, araç plaka bilgileri, banka hesap numaraları, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri,  varsa anne- baba kısaca aileye ait bilgiler, fotoğraf ve görüntü bilgileri gibi veriler yer almaktadır.

d. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

2.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, KALDE tarafından KALDE web sitesi üzerinden doldurulan formlar, KALDE’ye gönderilen e-postalar, sosyal mecralarındaki paylaşımlar, KALDE tarafından düzenlenen etkinlikler, tanıtımlar, reklam filmleri, paylaşılan formlar, internet sayfamızda yer alan iletişim formu, anketler, sempozyumlar, konferanslarda yer alan kayıt formları ile iş başvurusunda bulunanlar tarafından paylaşılan bilgiler aracılığı ile toplanabilir.

İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, aile bireyleri ve yakınlarının bilgileri, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, banka hesap numarası ve malvarlığı verisi gibi finansal bilgileriniz, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, referans bilgileri gibi bilgilerdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile KALDE tarafından kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Tarafınızdan da, bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri KALDE’ye iletmeniz beklenmektedir. KALDE, hiçbir koşulda tarafınızca sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • KALDE’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • KALDE tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz, bayiilerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, sipariş ve ödeme kayıtlarının yapılması
 • KALDE tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • KALDE tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • KALDE’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • KALDE’nin ve KALDE ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi
 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması.
 • KALDE’nin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi.
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması.
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi.
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi.
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ve yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi (İş Mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat ve sair ilgili mevzuat).
 • e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi.

3.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ 

Paylaşılmış ve bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, iş birimlerimiz tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,  aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, Pazar araştırma şirketlerine, çağrı hizmeti veren şirketlere, kargo şirketlerine, hukuk bürolarına, muhasebe bürolarına, denetim şiketlerine, KALDE adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla, şirket yönetimi ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketlerine, ajanslara, danışmanlık şirketlerine, sosyal medya mecralarına, yurtiçi/yurtdışında bulunan grup şirketlerimiz ile hissedarlarımıza, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız her türlü kuruluşa, kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlemelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere aktarılabilmektedir:

4.     KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

İşbu aydınlatma Metninde yer alan düzenlemeler ile ilgili olarak tarafımızca, aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi KALDE’ye iletmeniz halinde KALDE talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde ilgili talebinizi sonuçlandıracaktır. Ancak kurulca bir ücret öngörüldüğü takdirde, KALDE, tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu anlamda Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi,

Adnan Kahveci Mahallesi, Büyükdere Cad. Şirin Sanayi Sitesi No:20 Beylikdüzü-İstanbul Adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanununda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi kvkk@kaldeclub.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

5. METİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

KALDE, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir.

KALDE ‘nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

KALDE KLİMA PAZARLAMA VE TAAHHÜT A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin Korunması Kalde Klima Pazarlama ve Taahhüt A.Ş.’nin önemli öncelikleri arasındadır. İşbu Kalde Klima Pazarlama ve Taahhüt A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşletmesi Politikası Aydınlatma Metni çerçevesinde aşağıda yer alan Kalde Klima Pazarlama ve Taahhüt A.Ş.’dan ilişkiniz olan şirket tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketlerimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı kişisel verilerin korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklamaktadır.

1.     TANIMLAR

a. Veri Sorumlusu: Kalde Klima Pazarlama ve Taahhüt A.Ş.  olarak Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla  (“KALDE”) tarafından, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

b. İlgili Kişi: Çeşitli amaçlarla KALDE ile kişisel verilerini paylaşan ve bu kapsamda kişisel verisi işlenen kişidir. İlgili kişilerin başında sözlü, yazılı veya elektronik olarak doğrudan veya dolaylı kişisel verilerini paylaşan veya KALDE tarafından elde edilmesine olanak sağlamış çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler KALDE ile iş ilişkisi içinde bulunanlar, bayiiler, ziyaretçiler, iş başvurusu yapanlar yer almaktadır.

c. Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgilerin başında TC Kimlik numarası ve nüfus cüzdanı kopyası, vukuatlı nüfus kaydı bilgisi, adres, telefon, e-posta adresleri gibi iletişim bilgileri; doğum yeri, cinsiyet, ikametgah, sabıka kaydı, medeni durum, araç bilgileri, iş düzeyine ilişkin bilgiler, özgeçmiş öğrenim bilgileri, transkript, gelir kaydına ilişkin bilgiler, not bilgileri, parmak izi, araç plaka bilgileri, banka hesap numaraları, fatura bilgileri, kredi kartı bilgileri,  varsa anne- baba kısaca aileye ait bilgiler, fotoğraf ve görüntü bilgileri gibi veriler yer almaktadır.

d. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)  : 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

2.     KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI YÖNTEMİ, HUKUKİ SEBEBİ VE İŞLENME ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, KALDE tarafından KALDE web sitesi üzerinden doldurulan formlar, KALDE’ye gönderilen e-postalar, sosyal mecralarındaki paylaşımlar, KALDE tarafından düzenlenen etkinlikler, tanıtımlar, reklam filmleri, paylaşılan formlar, internet sayfamızda yer alan iletişim formu, anketler, sempozyumlar, konferanslarda yer alan kayıt formları ile iş başvurusunda bulunanlar tarafından paylaşılan bilgiler aracılığı ile toplanabilir.

İşbu amaçlarla toplanan kişisel verileriniz kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, özlük bilgileriniz, gerekli olduğu kadarıyla sağlık bilgileriniz, aile bireyleri ve yakınlarının bilgileri, çalışma bilgileriniz, eğitim bilgileriniz, banka hesap numarası ve malvarlığı verisi gibi finansal bilgileriniz, teknik, görsel ve işitsel bilgiler, referans bilgileri gibi bilgilerdir.

Kanunların emredici hükümleri gereği gerçek kişilerin bilgilerinin doğru ve güncel tutulması esastır. Bu nedenle, belirli zaman aralıkları ile KALDE tarafından kişisel bilgilerinizin güncellenmesi talep edilebilir. Tarafınızdan da, bilgilerinizde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde söz konusu bilgileri KALDE’ye iletmeniz beklenmektedir. KALDE, hiçbir koşulda tarafınızca sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • KALDE’nin insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • KALDE tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz, bayiilerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, sipariş ve ödeme kayıtlarının yapılması
 • KALDE tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • KALDE tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • KALDE’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • KALDE’nin ve KALDE ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi
 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması.
 • KALDE’nin kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi.
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması.
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi.
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi.
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ve yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi (İş Mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat ve sair ilgili mevzuat).
 • e-fatura, e-arşiv ve e-irsaliye ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi.
 • ü Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi.

3.    İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ 

Paylaşılmış ve bu kapsamda toplanan kişisel verileriniz, iş birimlerimiz tarafından Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde,  aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize, Pazar araştırma şirketlerine, çağrı hizmeti veren şirketlere, kargo şirketlerine, hukuk bürolarına, muhasebe bürolarına, denetim şiketlerine, KALDE adına veri işleyen (IT desteği veren, trafik/müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon desteği veren, satış ve pazarlama alanında sms, mailing, arşivleme başta olmak üzere kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren) firmalarla, şirket yönetimi ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketlerine, ajanslara, danışmanlık şirketlerine, sosyal medya mecralarına, yurtiçi/yurtdışında bulunan grup şirketlerimiz ile hissedarlarımıza, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız her türlü kuruluşa, kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlemelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan program ortağı yurtiçi/yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. Kişilere aktarılabilmektedir:

4.     KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

İşbu aydınlatma Metninde yer alan düzenlemeler ile ilgili olarak tarafımızca, aşağıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi KALDE’ye iletmeniz halinde KALDE talebin niteliğine göre en geç otuz gün içerisinde ilgili talebinizi sonuçlandıracaktır. Ancak kurulca bir ücret öngörüldüğü takdirde, KALDE, tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu anlamda Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgi ve belgeler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi,

Perşembe Pazarı Caddesi Mahkeme Sokak No:4 Karaköy-İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanununda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya talebinizi kvkk@kaldeclub.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

5. METİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

KALDE, işbu Metin’de yer alan hükümleri dilediği zaman yayımlamak suretiyle değiştirebilir.

KALDE ‘nin değişiklik yaptığı hükümler yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.